SAS-Kabel-Sff-8470-auf-Sff-8088-ext-SAS-auf-ext-mini-Sas-AWG-28-Amphenol-1 67,49 EUR*